Wyszukiwarka
Postępowanie cywilne Orzecznictwo

Postępowanie cywilne Orzecznictwo

Wydawnictwo: C.H. Beck
83,66 zł
Czas dostawy: 3 - 5 dni

Cena detaliczna: 89,00 zł
Rabat: 6%
Autor:Ereciński Tadeusz
Liczba stron: 787
Wymiary: 13.9 x 21.9 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 9788374835541Poleć znajomym:

Opis książki

Niniejszy Zbiór ma być w założeniu przede wszystkim uniwersyteckiego wykładu postępowania cywilnego. Tworzony był zwłaszcza z myślą o studentach prawa IV roku studiów, chcących poszerzyć swoją wiedzę poza program realizowany w trakcie wykładów, ćwiczeń i konserwatorów z tego dla osób przygotowujących się do egzaminów magisterskich i korporacyjnych, aplikantów oraz praktyków prawa poszukujących omówienia najważniejszych orzeczeń dotyczących podstawowych zagadnień polskiego prawa cywilnego procesowego.

Spis treści


VII Spis treści Przedmowa . XXV Wprowadzenie XXVII Wykaz skrótów . XXXI CZĘŚĆ PIERWSZA. Postępowanie rozpoznawcze . 1 Rozdział I. Sprawy cywilne i droga sądowa . 3 1. Konstytucyjny zakres pojęcia „sprawy sądowej” . 3 2. Definicja sprawy cywilnej 4 3. Niedopuszczalność sądowego dochodzenia obietnic wyborczych . 7 4. Warunki dopuszczalności drogi sądowej (I) . 8 5. Warunki dopuszczalności drogi sądowej (II) . 9 6. Warunki dopuszczalności drogi sądowej (III) 10 7. Charakter sporów dotyczących uprawnień kombatanckich . 11 8. Kryteria kwalifikacji „sprawy cywilnej” 12 9. Brak właściwości sądu administracyjnego w sprawach cywilnych . 13 10. Kwalifikacja roszczenia odszkodowawczego za zajęcie gruntu na cele publiczne 14 11. Kwalifikacja roszczenia z art. 222 § 2 KC . 15 12. Kwalifikacja roszczeń o ochronę członkostwa w stowarzyszeniu . 16 13. Dopuszczalność drogi sądowej do ustalenia nieważności umowy restrukturyzującej zobowiązania pieniężne w górnictwie 18 14. Dopuszczalność drogi sądowej dla ochrony wierzytelności ZUS 19 15. Charakter żądania komornika zasądzenia od wierzyciela opłaty egzekucyjnej . 20 Rozdział II. Przepisy ogólne . 22 16. Artykuł 5 jako podstawa skargi kasacyjnej 22 17. Artykuł 5 – udzielanie stronom pouczeń przez sąd 22 18. Zasada prawdy materialnej, zasada kontradyktoryjności . 23 19. Artykuł 9 – zasada jawności . 24 20. Moc wiążąca wyroków karnych w postępowaniu cywilnym (I) 25 21. Moc wiążąca wyroków karnych w postępowaniu cywilnym (II) 26 22. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa (I) . 27 23. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa (II) . 28 VIII Spis treści Rozdział III. Właściwość rzeczowa. Wartość przedmiotu sporu 30 24. Zmiana właściwości rzeczowej sądu a zasada perpetuationis fori 30 25. Właściwość do wznowienia postępowania a zmiana właściwości rzeczowej 31 26. Zmiana powództwa a wyłączenie zasady perpetuationis fori 32 27. Uchylenia wyroku sądu karnego w części dotyczącej powództwa cywilnego . 33 28. Sprawa o ustalenie uprawnienia do dysponowania grobem . 35 29. Zasądzenie odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę . 36 30. Charakter sprawy z odwołania pracownika od wypowiedzenia warunków pracy i płacy 37 31. Stabilizacja wartości przedmiotu sporu. Procedura sprawdzająca . 38 Rozdział IV. Właściwość miejscowa 39 32. Powództwo o przeniesienie własności nieruchomości na podstawie art. 231 § 1 KC a właściwość miejscowa . 39 33. Żądanie zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych . 40 34. Roszczenia z rękojmi za wady a właściwość przemienna sądu . 41 35. Zwrot mienia na podstawie „ustawy rehabilitacyjnej” . 42 36. Miejsce wykonania umowy określa się według założeń prawa materialnego . 43 37. Artykuł 45 KPC a droga sądowa 44 38. Artykuł 45 KPC a jurysdykcja krajowa 45 39. Artykuł 45 KPC a jurysdykcja krajowa i droga sądowa 46 40. Umowy prorogacyjne . 46 41. Umowa prorogacyjna a nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (I) 47 42. Umowa prorogacyjna a nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (II) 49 Rozdział V. Skład sądu i wyłączenie sędziego . 50 43. Wyłączenie sędziego w wypadku pokrewieństwa z członkiem organu osoby prawnej . 50 44. Wyłączenie sędziego, który brał udział w wydaniu ugody sądowej 52 45. Niekonstytucyjność art. 48 § 1 pkt 5 w zakresie w jakim ogranicza on wyłączenie sędziego jedynie do sędziego, który orzekał w instancji bezpośrednio niższej . 53 46. Wyłączenie sędziego przy rozpoznawaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty . 55 47. Wyłączenie sędziego w sprawach, w których brał udział w wydaniu wyroku zaocznego zaskarżonego sprzeciwem . 57 48. Konstytucyjność art. 48 § 1 pkt 5 KPC 59 49. Kontakty urzędowe a stosunki osobiste . 61 50. Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego w II instancji 63 51. Zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego wydane w II instancji . 64 52. Postępowanie w sprawie wyłączenia sędziego . 65 53. Ocena wyłączenia sędziego przez sędziów innego wydziału . 68 IX Spis treści 54. Niekonstytucyjność art. 53 KPC 69 Rozdział VI. Prokurator . 71 55. Niezawiadomienie prokuratora o sprawie, do której przystąpił, pozbawienie prawa do obrony 71 56. Zrzeczenie się roszczenia w sprawie wytoczonej przez prokuratora . 72 57. Powództwo prokuratora o unieważnienie uznania dziecka, akty dyspozycyjności prokuratora 74 58. Prokurator w sprawach rodzinnych, wstąpienie przez prokuratora do sprawy 76 59. Fakultatywność zawiadomienia prokuratora o sprawie . 77 60. Powództwo adhezyjne wniesione przez prokuratora . 78 Rozdział VII. Organizacje społeczne . 80 61. Sprawy o ochronę konsumentów, najem lokali mieszkalnych . 80 62. Uprawnienia związku zawodowego . 82 63. Pozycja prawna inspektora pracy, niezawiadomienie inspektora o rozprawie . 84 64. Wstąpienie do sprawy wytoczonej przez inspektora pracy 86 Rozdział VIII. Zdolność sądowa i procesowa . 87 65. Zdolność sądowa komitetu rodzicielskiego 87 66. Zdolność sądowa partii politycznych . 88 67. Zdolność sądowa samorządu mieszkańców wsi . 89 68. Zdolność sądowa samorządu studenckiego 90 69. Organ administracji jako strona procesu 92 70. Zdolność sądowa sejmiku samorządowego 93 71. Ogłoszenie upadłości, a zdolność sądowa upadłego 94 72. Wskazanie Skarbu Państwa jako strony . 95 73. Choroba psychiczna a zdolność do czynności procesowych . 97 74. Starosta powiatu jako statio fisci Skarbu Państwa . 97 Rozdział IX. Współuczestnictwo w sporze 99 75. Współuczestnictwo materialne po stronie członków spółdzielni . 99 76. Łączność wewnętrzna między współuczestnikami przy współuczestnictwie materialnym 100 77. Dopuszczalność pozwania jednym pozwem kilku podmiotów 101 78. Powództwo dożywotników o rozwiązanie umowy dożywocia a współuczestnictwo konieczne 103 79. Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . 104 80. Świadczenie z tytułu zobowiązań spółki cywilnej a współuczestnictwo konieczne 105 81. Powaga rzeczy osądzonej przy współuczestnictwie jednolitym 107 Rozdział X. Interwencja główna i uboczna . 108 82. Niedopuszczenie interwencji ubocznej z urzędu 108 83. Skarga kasacyjna wniesiona przez interwenienta ubocznego 110 84. Niedopuszczenie interwencji ubocznej z urzędu, interes prawny w procesie o zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka . 111 85. Sprzeczność czynności interwenienta ubocznego z działaniami strony, uprawnienia interwenienta ubocznego . 112 Spis treści 86. Skarga kasacyjna wniesiona przez interwenienta ubocznego wbrew oświadczeniom strony 114 87. Śmierć interwenienta ubocznego 115 88. Niemożność dorozumianej zgody na wstąpienie interwenienta w miejsce strony . 117 Rozdział XI. Przypozwanie 118 89. Przypozwanie a przerwanie biegu przedawnienia (I) . 118 90. Przypozwanie a przerwanie biegu przedawnienia (II) . 120 91. Nierozpoznanie wniosku o przypozwanie jako zarzut kasacyjny 121 Rozdział XII. Pełnomocnicy procesowi . 122 92. Zgodność art. 87 § 1 KPC z Konstytucją RP . 122 93. Przymus adwokacki w postępowaniu przed TK w trybie skargi konstytucyjnej . 124 94. Zakres umowy o zastępstwo procesowe. Zaniechanie przez adwokata zażądania odsetek . 125 95. Uprawnienie do uwierzytelniania pełnomocnictwa . 127 96. Udzielenie substytucji radcy prawnemu przez adwokata . 128 97. Osiągnięcie przez małoletniego pełnoletniości a wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego 129 98. Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa 130 99. Możliwość potwierdzenia przez stronę czynności dokonanych przez nienależycie umocowanego pełnomocnika 131 100. Nienależyte umocowanie pełnomocnika procesowego nie prowadzi do odrzucenia pozwu 132 101. Niemożność występowania w charakterze pełnomocnika powoduje nieważność postępowania 133 102. Zatwierdzenie przez stronę czynności nienależycie umocowanego pełnomocnika . 134 Rozdział XIII. Zwrot kosztów procesu . 135 103. Zakres pojęcia wynagrodzenia i wydatków jednego adwokata, zaliczanych do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata 135 104. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego stronie niereprezentowanej przez adwokata . 137 105. Wzajemne zniesienie kosztów procesu a rozdział nieuiszczonych opłat sądowych . 138 106. Zwrot kosztów procesu w procesie rozwodowym . 139 107. Rozliczenie kosztów w sytuacji częściowego uwzględnienia powództwa 140 108. Okoliczności uprawniające pozwanego do zwrotu kosztów, pomimo uwzględnienia powództwa . 141 109. Niezasądzanie kosztów procesowych od strony przegrywającej . 142 110. Niedopuszczalność waloryzacji kosztów procesowych . 143 111. Udokumentowanie kosztów procesowych . 144 112. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej od postanowienia o kosztach procesu 145 113. Opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa jako koszt procesu . 146 XI Spis treści Rozdział XIV. Pomoc prawna z urzędu 148 114. Wypowiedzenie pełnomocnictwa adwokatowi ustanowionemu z urzędu 148 115. Okres obowiązywania statusu strony zwolnionej od kosztów sądowych 149 116. Wygaśnięcie pełnomocnictwa dla adwokata wyznaczonego z urzędu . 150 117. Odmowa uwzględnienia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego 151 118. Ustanowienie adwokata z urzędu a bieg terminu do złożenia kasacji . 152 119. Odmowa sporządzenia kasacji przez pełnomocnika 153 Rozdział XV. Pisma procesowe 154 120. Termin wniesienia pisma procesowego 154 121. Odpisy pisma procesowego 155 122. Pocztowy dowód doręczenia przesyłki 156 123. Doręczenie pisma procesowego osobie prawnej 157 124. Skutek nieprawidłowego doręczenia 158 125. Niewskazanie adresu pozwanego niestanowiące braku formalnego pozwu . 159 126. Niewskazanie adresu pozwanego a zawieszenie postępowania . 160 127. Doręczenie zastępcze 161 128. Bezpodstawne zarządzenie ponownego doręczenia pisma 162 129. Doręczenie zastępcze 164 130. Kserokopia niepoświadczona za zgodność podpisem strony . 165 131. Ocena należytego umocowania pełnomocnika 167 Rozdział XVI. Posiedzenia sądowe 169 132. Ponowne doręczenie zawiadomienia o posiedzeniu pełnomocnikowi wyznaczonemu z urzędu . 169 133. Zawiadomienie o posiedzeniu i wydanie wyroku zaocznego 170 134. Treść wezwania na posiedzenie 171 135. Śmierć pełnomocnika jako ważna przyczyna odroczenia posiedzenia sądowego 172 136. Sporządzenie protokołu za pomocą aparatury dźwiękowej bez udziału protokolanta . 173 Rozdział XVII. Terminy . 174 137. Sobota nie jest dniem wolnym od pracy . 174 138. Artykułu 165 § 2 KPC nie można stosować wobec przedsiębiorstw przewozowych 176 139. Postanowienie o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu może być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy 177 140. Środki zaskarżenia na dotyczące postanowienia o odmowie przywrócenia terminu . 177 141. Okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu . 178 142. Przeprowadzenie rozprawy celem oddalenia wniosku o przywrócenie terminu a postępowanie w sprawach gospodarczych . 179 143. Spóźniony wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu a termin do wniesienia kasacji 180 144. Nieznajomość prawa nie uzasadnia wniosku o przywrócenie terminu . 181 XII Spis treści 145. Uchybienie terminu dokonania czynności procesowej z winy pracownika biura pełnomocnika strony 182 146. Omyłkowe wpisanie numeru konta nie może być uznane za okoliczność zawinioną . 183 147. Wniosek o przywrócenie terminu złożony po upływie roku od jego uchybienia podlega oddaleniu 184 148. Charakter terminu prawa materialnego z art. 256 i 264 KP a termin z art. 167 KPC 185 149. Kontrola formalna środka odwoławczego a kontrola zasadności przywrócenia terminu do jego wniesienia 187 150. Okoliczności uzasadniające wniosek o przywrócenie terminu. Odmowa sporządzenia kasacji przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu 188 Rozdział XVIII. Zawieszenie postępowania . 189 151. Zawieszenie postępowania w razie śmierci interwenienta ubocznego . 189 152. Przesłanki zawieszenia postępowania 190 153. Śmierć pełnomocnika procesowego . 191 154. Niewykonanie przez powoda zarządzeń jako przesłanka zawieszenia postępowania 192 155. Zakres kognicji sądu umarzającego postępowanie . 193 156. Postępowanie przed TK jako przesłanka zawieszenia postępowania 195 157. Podjęcie zawieszonego postępowania 196 Rozdział XIX. Postępowanie pojednawcze. Ugoda. Mediacja 197 158. Skutki procesowe ugody pozasądowej . 197 159. Skutki niewykonania ugody w zakresie odsetek za opóźnienie . 198 160. Wzruszenie ugody zawartej w postępowaniu administracyjnym . 199 161. Wpływ ugody na objęty nią stosunek prawny 200 Rozdział XX. Pozew 201 162. Podstawa prawna powództwa . 201 163. Podstawa prawna powództwa wskazana przez powoda . 203 164. Rozwód i ustalenie wstecznej daty ustania wspólności majątkowej w jednym pozwie 205 165. Oznaczenie przedmiotu żądania . 207 166. Zbycie przedmiotu sporu w trakcie postępowania . 209 167. Zmiana powództwa 210 168. Lis pendens w postępowaniu nieprocesowym 211 169. Zbycie udziału w trakcie postępowania o zniesienie współwłasności . 213 170. Zbycie przedsiębiorstwa przez stronę powodową w trakcie procesu . 214 171. Rozszerzenie powództwa przez pełnomocnika 215 172. Rozszerzenie powództwa . 216 173. Rozszerzenie powództwa przez pełnomocnika 217 174. Sprecyzowanie żądania pozwu . 219 Rozdział XXI. Powództwo o ustalenie . 221 175. Powództwo o ustalenie szkód mogących powstać w przyszłości 221 176. Ustalenie odpowiedzialności za skutki czynu niedozwolonego mogącego nastąpić w przyszłości . 223 177. Pojęcie interesu prawnego 224 XIII Spis treści 178. Powództwo o ustalenie własności samochodu (I) 226 179. Powództwo o ustalenie własności samochodu (II) . 227 180. Wykonanie roszczenia z zapisu a powództwo o ustalenie . 229 181. Powództwo o ustalenie a dowodzenie faktów 230 182. Niedopuszczalność powództwa o ustalenie wysokości świadczenia . 231 183. Powództwo o ustalenie a uzyskanie dowodów w innych postępowaniach 232 184. Powództwo o ustalenie nieważności aktu notarialnego . 233 185. Interes prawny pracodawcy w ustaleniu istnienia stosunku pracy kwestionowanego przez organ podatkowy . 235 186. Powództwo o ustalenie wystąpienia wypadku przy pracy . 237 Rozdział XXII. Przekształcenia procesowe 239 187. Wezwanie do udziału osoby trzeciej w sprawie o ustalenie ojcostwa 239 188. Podmiotowe przekształcenie procesu nie ma mocy wstecznej 241 189. Próba sprostowania oznaczenia stron warunkiem przekształcenia podmiotowego 242 190. Cofnięcie pozwu a art. 194 KPC 243 191. Uprawnienia do wniesienia apelacji przez osobę, która nie stała się formalnie stroną procesu . 245 192. Zgłoszenie inicjatywy przystąpienia osoby trzeciej do procesu . 248 Rozdział XXIII. Odrzucenie i cofniecie pozwu 250 193. Przesłanki tożsamości roszczeń 250 194. Obowiązki sądu przy odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej . 251 195. Ograniczenia zakresu badania właściwości sądu . 252 196. Ograniczenia zakresu badania właściwości sądu w przypadku przekazania sprawy 254 197. Przekazanie sprawy pomiędzy wydziałem cywilnym a sądem gospodarczym . 255 198. Czy komornik jest sądem w rozumieniu art. 200 KPC 256 199. Rozpoznanie sprawy przez niewłaściwy wydział 257 200. Uprawnienie prokuratora do cofnięcia powództwa 258 201. Cofnięcie pozwu w sprawach o rozwód . 259 202. Właściwość miejscowa sądu przy wniesieniu powództwa wzajemnego 261 Rozdział XXIV. Rozprawa . 262 203. Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie 262 204. Zasada bezstronności sądu a pouczanie co do roszczeń . 263 205. Niedopuszczalność oparcia wyroku na warunkowym uznaniu 264 206. Uznanie roszczenia; podniesienie zarzutu przedawnienia . 266 207. Artykuł 217 KPC – dowody powoływane dla zwłoki 267 208. Przyczyny pominięcia dowodu . 268 209. Przeprowadzenie dowodów po zamknięciu rozprawy . 269 Rozdział XXV. Przedmiot i ocena dowodów . 270 210. Zgłaszanie dowodu niemającego istotnego znaczenia dla sprawy . 270 211. Odmowa przesłuchania biegłego narusza zasadę kontradyktoryjności postępowania . 271 XIV Spis treści 212. Przesłanki naruszenia art. 227 KPC . 272 213. Kryteria oceny notoryjności danego faktu . 272 214. Ocena faktu mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 273 215. Pojęcie faktu powszechnie znanego . 274 216. Przyznany fakt musi być jasno określony 275 217. Domniemanie faktyczne wchodzi w rachubę w braku bezpośrednich środków dowodowych 276 218. Domniemanie faktyczne a domniemanie prawne . 277 219. Podstawą konstruowania domniemania faktycznego są też zasady doświadczenia . 278 Rozdział XXVI. Postępowanie dowodowe ogólne. Środki dowodowe . 279 220. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nie jest dokumentem urzędowym . 279 221. Dokument urzędowy sporządzony przez organizacje wymienione w art. 244 § 2 KPC . 280 222. Moc dowodowa dokumentu prywatnego . 281 223. Ciężar obalenia dokumentu prywatnego 282 224. Możliwość żądania zapłaty za informacje udzielone sądowi . 282 225. Bank ma prawo do wynagrodzenia za udzielenie informacji . 284 226. Dopuszczalność dowodu ze świadków i dowodu z przesłuchania stron w świetle art. 74 § 2 KC 285 227. Granice zakazu prowadzenia dowodu w art. 247 KPC 287 228. Dowód z zeznań świadków a osnowa dokumentu . 289 229. Świadkowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu odmawiające przyznania należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu . 290 230. Odmowa składania zeznań przez świadka wobec strony nie uniemożliwia składania wniosku o dopuszczenie dowodu z ich zeznań 291 231. Dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w zakresie radiestezji 292 232. Biegłym powinna być osoba, która się wcześniej z faktami istotnymi dla rozstrzygnięcia sprawy nie zetknęła . 293 233. Opinia biegłego ma na celu należytą ocenę zebranego w sprawie materiału . 294 234. Kryteria oceny opinii biegłego w postępowaniu cywilnym . 295 235. Moc dowodowa badania DNA w postępowaniu o ustalenie ojcostwa . 296 Rozdział XXVII. Wydanie wyroku 297 236. Wyrok wstępny i postanowienie wstępne . 297 237. Dopuszczalność wydania wyroku wstępnego 298 238. Rozłożenie świadczenia pieniężnego na raty . 299 239. Orzeczenie ponad żądanie 300 240. Sporządzenie uzasadnienia wyroku przez ławników . 302 241. Brak podpisu sentencji wyroku 303 242. Wyrok wstępny a wyrok zaoczny . 304 XV Spis treści Rozdział XXVIII. Natychmiastowa wykonalność wyroków 306 243. Egzekucja świadczenia zasądzonego nieprawomocnym wyrokiem zaopatrzonym w rygor natychmiastowej wykonalności . 306 244. Roszczenia odszkodowawcze związane z wykonaniem wyroku o nadanym rygorze natychmiastowej wykonalności 307 Rozdział XXIX. Wyroki zaoczne . 309 245. Przesłanki wydania wyroku zaocznego. Niezłożenie wyjaśnień przez pozwanego 309 246. Przesłanki wydania wyroku zaocznego. Termin doręczenia wezwania 310 247. Dopuszczalność rozszerzenia powództwa po wydaniu wyroku zaocznego . 311 248. Dopuszczalność cofnięcia sprzeciwu od wyroku zaocznego . 312 249. Orzeczenie o wyroku zaocznym po zmianie powództwa . 313 250. Wzruszenie wyroku zaocznego. Zakres kontroli sądu odwoławczego 314 Rozdział XXX. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków 315 251. Sprostowanie wyroku a środek odwoławczy . 315 252. Sprostowanie uzasadnienia . 316 253. Sprostowanie zagranicznych wyroków przez sąd polski . 317 254. Sprostowanie uzasadnienia . 318 255. Błąd pisarski w odpisie orzeczenia . 319 256. Skutki niewniesienia w terminie wniosku o uzupełnienie wyroku 320 257. Forma uzupełnienia wyroku . 321 258. Wykładnia orzeczenia z urzędu 322 259. Wykładnia ugody sądowej 323 260. Wniosek o wykładnię uzasadnienia 324 Rozdział XXXI. Postanowienia sądu . 325 261. Wymogi formalne ważności postanowienia . 325 262. Orzeczenie dotyczące toku postępowania zapada w formie postanowienia . 327 Rozdział XXXII. Prawomocność orzeczeń . 329 263. Data uprawomocnienia się orzeczenia . 329 264. Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu prawomocności orzeczenia . 330 265. Skutki wątpliwości dotyczące powagi rzeczy osądzonej . 331 266. Kryteria oceny powagi rzeczy osądzonej . 333 267. Nieusuwalna następcza utrata zdolności sądowej 334 CZĘŚĆ DRUGA. Środki odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia . 337 Rozdział I. Apelacja 339 1. Wspólność obowiązków jako przesłanka rozpoznania apelacji na rzecz współuczestników . 339 2. Badanie przez sąd odwoławczy naruszeń prawa materialnego w I instancji 340 3. Wniesienie rewizji wprost do sądu rewizyjnego . 342 4. Forma pytania przedstawianego SN w ramach zagadnienia prawnego . 343 XVI Spis treści 5. Charakter i granice możliwości modyfikacji zarzutów apelacji oraz oparcia jej na nowych faktach lub dowodach . 344 6. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu spowodowanym apelacją od wyroku rozwodowego . 346 7. Odrzucenie rewizji wniesionej po bezpodstawnym przywróceniu terminu 347 8. Odrzucenie apelacji w związku z datą pełnomocnictwa 348 9. Badanie nieważności postępowania pierwszoinstancyjnego w postępowaniu kasacyjnym 349 10. Pominięcie dowodów zgłoszonych przez stronę 350 11. Prekluzja procesowa a nowe fakty i dowody dotyczące nieważności czynności prawnej 351 12. Nowe fakty w apelacji 352 Rozdział II. Zażalenie 354 13. Zażalenie oznaczone jako rewizja 354 14. Błędne określenie środka odwoławczego . 356 15. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu 357 16. Zażalenie na postanowienie w sentencji wyroku . 359 17. Zażalenie na postanowienie w sprawie niedopuszczalności ugody . 360 18. Oczywiście uzasadnione zażalenie . 362 19. Badanie zasadności zażalenia . 363 20. Dopuszczalność zażaleń do SN 364 21. Dopuszczalność skargi kasacyjnej na oddalenie zażalenia 365 22. Zażalenie na postanowienie w sprawie trybu postępowania 369 23. Zażalenie na postanowienie o wstrzymaniu wykonania nakazu 371 Rozdział III. Skarga kasacyjna 373 24. Cel postępowania kasacyjnego . 373 25. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu a termin do wniesienia kasacji 375 26. Dopuszczalność kasacji na postanowienie odwoławczej Izby Morskiej 376 27. Kasacja w sprawie o unieważnienie uchwały wspólników 378 28. Zaskarżenie wysokości renty a dopuszczalność skargi kasacyjnej 379 29. Oznaczanie wartości przedmiotu zaskarżenia w skardze kasacyjnej . 380 30 Stosowanie art. 19–23 KPC w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym . 381 31. Sprawdzanie wartości przedmiotu zaskarżenia przy kasacji 382 32. Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie o dział spadku . 383 33. Zastosowanie przedsądu do pisma niebędącego skargą kasacyjną 384 34. Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania . 386 35. Przedsąd 388 36. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie . 391 37. Oznaczenia zakresu żądanego uchylenia wyroku . 393 38. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej opartej wyłącznie na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów . 394 39. Odrzucenie pozwu a zarzuty kasacyjne 395 40. Naruszenie umowy między stronami jako podstawa skargi kasacyjnej . 396 XVII Spis treści 41. Przytoczenie podstaw skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 42. Podstawy skargi kasacyjnej 398 43. Naruszenie prawa materialnego jako podstawa skargi kasacyjnej . 399 44. Brak w skardze kasacyjnej wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania 401 45. Odrzucenie skargi kasacyjnej przez sąd II instancji . 402 46. Forma orzekania przy rozpoznaniu kasacji na posiedzeniu niejawnym 404 47. Wyłączenie sędziego od badania formalnej dopuszczalności skargi kasacyjnej . 406 48. Cofnięcie skargi kasacyjnej 407 Rozdział IV. Wznowienie postępowania . 408 49. Wznowienie postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego . 408 50. Oparcie skargi na podstawie wznowienia 410 51. Niedziałanie w procesie pełnomocnika z urzędu . 411 52. Nienależyte wykonywanie czynności procesowych przez adwokata jako przesłanka wznowienia 413 53. Pozbawienie strony możności działania . 414 54. Sąd właściwy do wznowienia postępowania 415 55. Sąd właściwy do wznowienia postępowania na podstawie art. 403 § 2 KPC . 417 56. Orzeczenie co do istoty sprawy 418 57. Uzyskanie wyroku za pomocą przestępstwa 419 58. Początek biegu terminu dla skargi o wznowienie postępowania . 421 59. Rozpoznanie zasadności skargi o wznowienie postępowania na rozprawie . 422 60. Wykładnia art. 413 KPC . 423 61. Wyrok oparty na podrobionym dokumencie 424 62. Powstanie środka dowodowego po uprawomocnieniu się wyroku 425 63. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania . 427 Rozdział V. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 428 64. Termin od którego istnieje możliwość podnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Dziedziczenie legitymacji do wniesienia skargi . 428 65. Skarb Państwa w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . 431 66. Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 434 67. Skarga na brak rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . 435 68. Pojęcie „niezgodności z prawem orzeczenia” 437 69. Wyjątkowy wypadek w rozumieniu art. 4241 § 2 KPC 439 70. Możliwość ponownego wniesienia odrzuconej skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . 440 71. Uprawdopodobnienie wystąpienia szkody . 442 XVIII Spis treści 72. Wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia nie było i nie jest możliwe 443 73. Wyjątkowy przypadek w rozumieniu art. 4245 § 1 pkt 5 KPC . 444 74. Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przez sąd I instancji 446 CZĘŚĆ TRZECIA. Postępowania odrębne . 449 Rozdział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich oraz w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi . 451 1. Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron w postępowaniu w sprawach małżeńskich . 451 2. Rozwód i ustalenie wstecznej daty ustania wspólności majątkowej w jednym pozwie 452 3. Pełnomocnictwo w sprawie o rozwód . 454 4. Żądanie rozwodu przez stronę pozwaną a umorzenie postępowania na skutek cofnięcia pozwu . 455 5. Obowiązek sądu przeprowadzania postępowania dowodowego w świetle art. 441 KPC 456 6. Rozstrzygnięcie o obowiązku alimentacyjnym między małżonkami w wyroku rozwodowym . 457 Rozdział II. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 458 7. Zakład pracy w rozumieniu art. 461 KPC . 458 8. Właściwość przemienna sądu w sprawie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . 459 9. Dopuszczalność zawarcia ugody w sprawie z zakresu prawa pracy 460 10. Przekazanie sprawy w trybie art. 464 KPC 461 11. Forma apelacji z art. 466 KPC . 462 12. Kryterium dopuszczalności zawarcia ugody w sprawie z zakresu prawa pracy . 463 13. Ocena dopuszczalności ugody sądowej według art. 469 KPC . 465 Rozdział III. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania 466 14. Kwalifikacja sprawy jako przynależnej do kategorii spraw o naruszenie posiadania . 466 15. Niedopuszczalność powództwa wzajemnego o naruszenie posiadania . 467 Rozdział IV. Postępowanie w sprawach gospodarczych . 468 16. Przykład sprawy gospodarczej 468 17. Pojęcie sprawy gospodarczej a stosunki spółdzielcze 470 18. Zakres pojęcia sprawy gospodarczej. Działalność adwokata 472 19. Sprawy gospodarcze z udziałem podmiotów prawa publicznego 473 20. Zdolność sądowa w postępowaniu gospodarczym . 474 21. Prawo powoływania zarzutów, twierdzeń w postępowaniu gospodarczym 476 22. Powództwo wzajemne w postępowaniu gospodarczym . 478 23. Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu gospodarczym 480 Rozdział V. Postępowanie nakazowe . 482 24. Zakres orzekania sądu rozpoznającego zarzuty od nakazu zapłaty 482 XIX Spis treści 25. Skutki wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty po upływie terminu 483 26. Zaskarżalność postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania nakazu zapłaty . 483 Rozdział VI. Postępowanie upominawcze 485 27. Relacja między postępowaniem w sprawach gospodarczych a postępowaniem upominawczym . 485 Rozdział VII. Postępowanie uproszczone 486 28. Dopuszczalność równoczesnego stosowania przepisów o postępowaniu uproszczonym oraz przepisów o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy 486 29. Sprawy gospodarcze a postępowanie uproszczone . 488 30. Zakres przedmiotowy postępowania uproszczonego . 489 31. Zgodność art. 5059 § 1, art. 5052 oraz art. 5055 § 1 i 2 KPC z Konstytucją RP 491 32. Zgodność ograniczenia zarzutu potrącenia (art. 5054 § 2 KPC) z Konstytucją RP 492 33. Dopuszczalność rozpoznawania w postępowaniu uproszczonym oraz gospodarczym sprawy z powództwa cesjonariusza przeciwko dłużnikowi . 494 34. Możliwość rozpoznawania spraw o tzw. roszczenia rozdrobnione w postępowaniu uproszczonym . 496 CZĘŚĆ CZWARTA. Postępowanie nieprocesowe 499 Rozdział I. Postępowanie nieprocesowe. Przepisy ogólne . 501 1. Właściwość rzeczowa w postępowaniu nieprocesowym . 501 2. Uczestnik postępowania nieprocesowego 502 3. Wznowienie postępowania nieprocesowego (I) . 503 4. Wznowienie postępowania nieprocesowego (II) 505 5. Skład orzekający w postępowaniu nieprocesowym . 506 6. Sposób zawiadomienia o odroczeniu terminu publikacyjnego w postępowaniu nieprocesowym 508 7. Dopuszczalność kasacji w postępowaniu wieczystoksięgowym . 509 8. Postanowienie częściowe w postępowaniu nieprocesowym o zniesienie współwłasności nieruchomości 510 9. Postanowienie częściowe . 511 10. Postanowienie częściowe w postępowaniu nieprocesowym 513 11. Prawomocność postanowienia wstępnego . 514 Rozdział II. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu 516 12. Stwierdzenie zgonu na podstawie domniemań faktycznych 516 13. Wznowienie postępowania w sprawie o uznanie za zmarłego (I) 517 14. Wznowienie postępowania w sprawie o uznanie za zmarłego (II) 518 Rozdział III. Ubezwłasnowolnienie . 520 15. Uczestnicy postępowania o ubezwłasnowolnienie . 520 16. Uczestnicy postępowania . 521 17. Wszczęcie postępowania przez ubezwłasnowolnionego 522 18. Udział prokuratora 524 19. Zażalenie na odmowę oddania pod obserwację . 525 20. Udzielenie pełnomocnictwa przez ubezwłasnowolnionego . 526 XX Spis treści 21. Legitymacja procesowa ubezwłasnowolnionego (I) 528 22. Legitymacja procesowa ubezwłasnowolnionego (II) . 531 23. Legitymacja procesowa osoby ubezwłasnowolnionej 533 24. Ubezwłasnowolnienie z powodu pijaństwa 538 Rozdział IV. Sprawy małżeńskie 540 25. Podział majątku wspólnego a nakłady na rzecz osoby trzeciej 540 26. Zwolnienie cudzoziemca z obowiązku przedstawienia zaświadczenia 541 27. Udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa ex post . 543 28. Długi a podział wspólnego majątku . 544 29. Uchylenie i zmiana nakazu wypłaty wynagrodzenia . 546 30. Podział majątku wspólnego 547 31. Spółdzielcze prawo do lokalu a majątek wspólny; podział majątku 548 32. Objęcie podziałem majątku prawa najmu 551 33. Wierzyciel jako uczestnik postępowania o podział majątku wspólnego . 552 Rozdział V. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli . 554 34. Właściwość sądu w sprawach rodzicielskich . 554 35. Sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej . 555 36. Obowiązek wysłuchania małoletniego . 557 37. Pobranie krwi dziecka w celach dowodowych . 558 38. Zmiana prawomocnego postanowienia 560 39. Dziecko jako uczestnik postępowania 562 40. Zmiana postanowienia w postępowaniu w sprawie nieletnich . 565 41. Uchylenie postanowienia sądu opiekuńczego 567 Rozdział VI. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 568 42. Rozpatrywanie spraw o pożytki z rzeczy wspólnej 568 43. Niedopuszczalność postanowienia częściowego w postępowaniu o zniesienie współwłasności . 569 44. Postanowienie o podziale majątku wspólnego . 570 45. Niedopuszczalność wydania postanowienia wstępnego w sprawach o zniesienie współwłasności . 572 46. Wniosek o podział majątku wspólnego 573 47. Wniosek o zasiedzenie w postępowaniu o zniesienie współwłasności 574 48. Wpis o wszczęcie egzekucji z nieruchomości 575 49. Nieuwzględnienie wniosku o wpis hipoteki przymusowej, gdy dłużnik nie jest właścicielem . 577 50. Odmowa wpisu do księgi wieczystej w razie bezwzględnej nieważności decyzji 578 51. Kolejność wniosków o wpis prawa własności . 579 Rozdział VII. Sprawy z zakresu prawa spadkowego . 580 52. Powództwo o ustalenie nieważności testamentu 580 53. Rozstrzygnięcie o uznaniu spadkobiercy za niegodnego . 582 54. Fikcyjne przyjęcie spadku a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza . 584 55. Obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku 586 XXI Spis treści 56. Termin do stwierdzenia treści testamentu ustnego przez zeznania świadków . 588 57. Przesłuchanie świadka testamentu po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku . 590 58. Niedopuszczalność stwierdzenia nabycia spadku, co do części majątku spadkowego 591 59. Niedopuszczalność uchylenia postanowienia o nabyciu spadku na mocy art. 679 KPC 592 60. Wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku . 593 61. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku . 595 62. „Zbycie spadku” w postępowaniu działowym . 597 Rozdział VIII. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego oraz postępowanie rejestrowe . 598 63. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w postępowaniu egzekucyjnym 598 64. Rewizja na postanowienie sądu I instancji uwzględniające lub oddalające wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego . 600 Rozdział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 601 65. Skutki postępowania w sprawie odtworzenia akt zagubionych lub zniszczonych 601 66. Skarga kasacyjna w sprawie odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt . 602 CZĘŚĆ PIĄTA. Postępowanie zabezpieczające . 605 Rozdział I. Postępowanie zabezpieczające 607 1. Zabezpieczenie w postępowaniu klauzulowym . 607 2. Zabezpieczenie zasądzonych roszczeń alimentacyjnych . 608 3. Zmiana prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenie 609 4. Naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia; odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa . 610 5. Zabezpieczenie roszczeń o uchylenie lub obniżenie renty; roszczenia pieniężne i niepieniężne 611 6. Zawieszenie wykonania orzeczenia posesoryjnego; zabezpieczenie zmierzające do zaspokojenia roszczenia 613 7. Zabezpieczenie powództwa o uchylenie lub obniżenie obowiązku alimentacyjnego . 614 8. Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie zabezpieczenia . 616 CZĘŚĆ SZÓSTA. Postępowanie egzekucyjne 617 Rozdział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności . 619 1. Sąd egzekucyjny . 619 2. Komornik jako organ egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 3. Koszty zbędnej egzekucji . 621 4. Komornik 622 5. Pozycja prawna komornika w postępowaniu egzekucyjnym . 623 XXII Spis treści 6. Koszty niezbędne dla celowego przeprowadzenia egzekucji . 624 Rozdział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności . 626 7. Oryginał tytułu wykonawczego jako podstawa egzekucji . 626 8. Klauzula wykonalności 627 9. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika spółki jawnej . 628 10. Egzekucja z majątku wspólnego 629 11. Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności . 630 12. Bankowy tytuł egzekucyjny . 632 13. Zbycie wierzytelności w toku postępowania egzekucyjnego . 633 14. Klauzula wykonalności wobec świadczenia ewentualnego . 634 15. Przeniesienie wierzytelności po nadaniu klauzuli wykonalności . 635 16. Ponowne wydanie tytułu wykonawczego 636 17. Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności . 637 18. Zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – legitymacja procesowa . 638 19. Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności . 639 20. Umowne ustalenie właściwości miejscowej w postępowaniu klauzulowym 641 21. Skutki złożenia zażalenia przed rozpoczęciem biegu terminu do jego wniesienia 642 Rozdział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne. Zawieszenie i umorzenie postępowania . 643 22. Odmowa wszczęcia egzekucji przez komornika 643 23. Badanie zdolności sądowej stron przez organ egzekucyjny . 644 24. Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego a umorzenie z mocy prawa . 646 Rozdział IV. Ograniczenia egzekucji. Powództwa przeciwegzekucyjne 647 25. Powództwo przeciwegzekucyjne 647 26. Rozłożenie wierzytelności na raty jako podstawa powództwa przeciwegzekucyjnego . 648 27. Powództwo przeciwegzekucyjne a wznowienie postępowania . 649 28. Powództwo przeciwegzekucyjne a zarzut potrącenia 650 29. Egzekucja z rzeczy obciążonej zastawem 652 30. Powództwo ekscydencyjne przeciw egzekucji z przedmiotu obciążonego zastawem . 653 31. Powództwo przeciwegzekucyjne po wykonaniu tytułu wykonawczego 654 32. Ograniczenie odpowiedzialności jako podstawa powództwa opozycyjnego 655 33. Zajęcie rzeczy należącej do majątku wspólnego małżonków 656 Rozdział V. Egzekucja świadczeń pieniężnych . 657 34. Komornik, dokonując zajęcia, musi odrębnie odznaczyć wartość przedmiotów . 657 35. Skutek umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wobec egzekucji komorniczej 658 XXIII Spis treści 36. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika . 659 37. Braki formalne wniosku o wyjawienie majątku . 660 38. Podstawy wszczęcia postępowania o wyjawienie majątku 662 39. Dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości 663 40. Obowiązek dokonania podziału sumy egzekucyjnej 664 Rozdział VI. Przepisy szczególne o egzekucji. Egzekucja świadczeń niepieniężnych . 665 41. Orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli strony i nie wymaga aktu notarialnego 665 42. Orzeczenie sądu zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości jest podstawą wpisu do hipoteki 666 43. Orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli strony 667 44. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie 668 CZĘŚĆ siódma . Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Rozdział I. Jurysdykcja krajowa . 673 1. Sąd właściwy dla zabezpieczenia powództwa . 673 2. Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich. Miejsce zamieszkania . 674 3. Jurysdykcja krajowa o prawa stanu 676 4. Wyłączna jurysdykcja krajowa w sprawie spadkowej dotyczącej nieruchomości . 677 5. Jurysdykcja w sprawach spadkowych 678 6. Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązaniowych . 679 7. Wpływ przelewu wierzytelności na jurysdykcje krajową 681 8. Jurysdykcja krajowa wyłączna, wyłączona 683 9. Właściwość miejscowa sądu a jurysdykcja krajowa 685 10. Immunitet od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej placówki dyplomatycznej . 686 11. Immunitet jurysdykcyjny 687 Rozdział II. Postępowanie w sprawach z elementem międzynarodowym 688 12. Zaskarżalność postanowienia nieuwzględniającego żądania złożenia kaucji aktorycznej . 688 13. Zwolnienie cudzoziemca od kosztów sądowych 689 14. Doręczenie zastępcze 690 15. Pełnomocnik do doręczeń . 691 16. Treść pełnomocnictwa dla doręczeń . 692 Rozdział III. Uznanie i wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych 693 17. Zakres pojęcia „orzeczenie” . 693 18. Zakres badania zgodności orzeczenia z prawem polskim 694 19. Możność obrony jako przesłanka uznania wyroku zagranicznego 695 20. Zakres klauzuli zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej 696 21. Wzajemność ustawowa 697 22. Przesłanki uznania wyroku sądu zagranicznego 699 XXIV Spis treści CZĘŚĆ ÓSMA. Sąd polubowny (arbitrażowy) . 701 Rozdział I. Sąd polubowny . 703 1. Treść zapisu na sąd polubowny 703 2. Skuteczność zapisu wobec cesjonariusza . 704 3. Sądownictwo polubowne w majątkowych sprawach małżeńskich 705 4. Postępowanie przed sądem polubownym . 707 5. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego . 708 6. Klauzula porządku publicznego . 709 Indeks rzeczowy . 711 Indeks artykułowy 729 Indeks chronologiczny orzeczeń . 745 Indeks autorów glos i artykułów . 773Książki prawnicze pl | Prawo konstytucyjne | Postępowanie cywilne Orzecznictwo | Niniejszy Zbiór ma być w założeniu przede wszystkim uniwersyteckiego...